• HELISTA MEILE 00371 66163637

Küsimuste korral võtke palun ühendust meie klienditoega:

Telefon: 00371 66163637, E–R 09.00–18.00
E-post: [email protected]
Ettevõtet puudutav teave: SCIENCE22.COM SIA, registratsiooninumbriga: 40203072376, juriidilise aadressiga: Brīvības tn 171, Riia, LV-1012, Läti

Kasutustingimused

 1. Kasutamise eeskirjad
  1. Käesolevad kasutustingimused reguleerivad teenusepakkuja SCIENCE22.COM SIA, registratsiooninumbriga: 40203072376, juriidilise aadressiga: Brīvības tn 171, Riia, LV-1012, Läti ja tema volitatud ettevõtted (edaspidi „teenusepakkuja“) poolt hallatava veebikeskkonna StockholmShape.com ja selle kaudu pakutava salenemiskava kasutamist (edaspidi koos „teenus“, veebikeskkonna tähenduses „veebikeskkond“).
  2. Kasutustingimused kohalduvad kasutajakontoga teenuse kasutajatele (edaspidi „kasutaja“), veebikeskkonna külastajatele ning veebikeskkonda ja teenust muud moodi kasutavatele isikutele.
  3. Teenuse kasutama asumisega jõustuvad kasutustingimused teenusepakkuja ja kasutaja vahel ning kasutaja kinnitab sellega, et ta on kasutustingimustega tutvunud, nendest aru saanud ja nõustub neid täitma ja järgima. Kasutustingimustega mitte nõustudes on teenuse kasutamine mistahes viisil keelatud.
  4. Kasutustingimused asendavad veebikeskkonna ning teenuse suhtes kõiki varasemalt sõlmitud kokkuleppeid teenusepakkuja ja kasutaja vahel.
  5. Kasutustingimustes reguleerimata küsimustes kohaldatakse teenuse kasutamisele Eesti Vabariigis kehtivaid õigusakte. Kui mõni kasutustingimuste punkt osutub seadusega vastuolu tõttu kehtetuks, ei mõjuta see ülejäänud kasutustingimuste punktide kehtivust.
  6. Teenusepakkuja jätab endale õiguse veebikeskkonna ja/või teenuse arengust tulenevalt teenust ja kasutustingimusi ühepoolselt muuta ning täiendada. Teenusepakkuja teavitab kasutajat sellistest muudatustest ja täiendustest veebikeskkonnas avaldatavate vastavate teadete kaudu. Nimetatud muudatused ja täiendused jõustuvad alates nende avaldamist veebikeskkonnas ning kasutaja nõustub nendega, jätkates teenuse kasutamist. Juhul kui muudatused pole kasutaja jaoks aktsepteeritavad, tuleks teenuse kasutamine lõpetada.
  7. See leping on sõlmitud määramata ajaks ning teenuse osutaja jätab endale õiguse lõpetada ühepoolselt oma kohustuste täitmine kasutaja ees, teatades kasutajat selle põhjusest, kui kasutaja neid tingimusi rikub.
 2. Teenuse iseloomustus
  1. Teenus sisaldab tervise– ja toitumisalast teavet harival eesmärgil ning ei asenda professionaalset meditsiinilist nõu, diagnoosi või ravi. Teenuse kasutamisel tekkivate tervisealaste küsimuste ja probleemidega soovitab teenusepakkuja konsulteerida arsti või muu professionaalse asjatundjaga. Teenuse kasutamine toimub kasutaja omal vastutusel.
  2. Teenus võib sisaldada või sellega võivad olla seotud e-posti teenused, sõnumid, foorumid, vestluspiirkonnad, uudiste grupid ja allalaaditavad mobiilsed rakendused.
  3. Teenus ja veebikeskkond võivad sisaldada veebilinke kolmandate isikute veebilehekülgedele või teenustele, mille sisu, sh sisu tarbimisest kasutajal tekkinud kahju eest teenusepakkuja ei vastuta.
  4. Teenus võimaldab kasutajal veebikeskkonnas ja teenusesse postitada, linkida, varuda, jagada või muul viisil kättesaadavaks teha erinevat informatsiooni, nagu pildid ja videod (edaspidi „sisu“), mille usaldusväärsuse, asjakohasuse ja seaduslikkuse, sh autoriõiguste ja teiste sisu kättesaadavaks tegemiseks vajalike õiguste olemasolu eest vastutab kasutaja ainuisikuliselt. Kasutaja annab teenusepakkujale nõusoleku sisu kasutamiseks, muutmiseks, avalikuks esitamiseks, reprodutseerimiseks, jagamiseks, sh nimetatud tegevusteks kaubanduslikel ja turunduslikel eesmärkidel, säilitades samas autoriõigused ja muud õigused, mida ta sisu suhtes omab.
  5. Teenus ei ole soovitatav rasedatele, lastele ega noortele, samuti haiguse ajal.
 3. Teenuse kasutamise tehniline protsess
  1. Teenuse kaudu kättesaadavaks tehtud toote või teenuse ostmiseks läbib kasutaja veebikeskkonnas järgmised tehnilised etapid:
   1. täidab veebikeskkonnas avaldatud testi;
   2. sisestab pärast testi täitmist veebikeskkonnas selleks ettenähtud kohta oma e-maili aadressi;
   3. valib toote või teenuse ostmiseks sobiva maksesüsteemi;
   4. järgib maksesüsteemis esitatud samme maksetehingu sooritamiseks;
   5. järgib pärast maksetehingu sooritamist vastavaid juhiseid ning naaseb tagasi veebikeskkonda, kust saab teenusepakkujalt juhised, kuidas ostetud toodet või teenust kasutada.
 4. Teenuse kättesaadavus ja kvaliteet
  1. Teenust pakutakse „nagu on“ vormis ja „kui saadaval“ põhimõttel, mis tähendab, et teenusepakkuja ei anna teenusega seoses mistahes garantiisid (välja arvatud need, mis antud kasutustingimustes sõnaselgelt esitatud). Mh ei garanteeri teenusepakkuja ega teenusepakkuja tütar- ja allettevõtted ega litsentsiandjad, et:
   1. teenus vastab kasutaja nõudmistele ja vajadustele;
   2. teenuses ei esine tõrkeid, katkestusi, turvaauke, vigu või viiruseid ning et need kõrvaldatakse;
   3. teenus on igal ajal ja igas kohas kättesaadav.
  2. Teenusepakkujal on õigus igal ajal ning mistahes põhjusel teenuse pakkumine ühepoolselt lõpetada või kasutaja tellimus tühistada, sh siis, kui esinevad vead teenuse kirjelduses, hinnas või kasutaja tellimuses, samuti kui teenusepakkuja kahtlustab pettust või ebaseaduslikku tehingut.
  3. Teenusepakkujal on õigus ilma kasutajat eelnevalt teavitamata teenust igal ajal uuendada ja täiustada, millest tulenevalt võib teenust puudutav informatsioon, nagu teenuse hind, kirjeldus ja kättesaadavus osutuda aeg-ajalt ebatäpseks või ebaõigeks, mh teenust puudutavates teiste veebilehekülgede reklaamides.
  4. Pildid on illustratiivsed ning kaupade ja teenuste reaalne välimus võib reklaamil näidatust erineda.
 5. Tasumine
  1. Teenuse eest tasumisel on teenusepakkujal õigus küsida kasutajalt maksetehingu teostamiseks vajalikku teavet, nt krediitikaardiga tasumisel krediitkaardi vastavaid andmeid (kaardinumber, kehtivusaeg jms). Kasutaja kinnitab, et selline teave on tõene ja täielik ning annab nõusoleku teabe edastamiseks teenusepakkuja makseasutusele, et sooritada maksetehing.
  2. Kasutaja kinnitab, et tal on seaduslik alus krediitkaardi või mistahes muu maksevahendiga teenuse eest tasumiseks.
  3. Kui kasutaja valib pĂĽsimaksega teenuse, siis toimub tasumine automaatselt kord kuus.
 6. Kasutajakonto
  1. Teenuse kasutamiseks võib kasutaja registreerida oma nimele kasutajakonto.
  2. Kasutajakonto registreerimisel kohustub kasutaja esitama tõelevastavaid ja täpseid andmeid.
  3. Kasutaja kohustub hoidma kasutajakontole sisselogimiseks tarvilikke andmeid ja vahendeid, sh kasutajatunnust ja salasõna nii, et need ei satuks kolmandate isikute valdusesse. Kui kasutaja saab teadlikuks kolmanda isiku poolt kasutajakontole sisselogimisest või mistahes muust kasutajakonto turvalisuse rikkest, on ta kohustatud sellest viivitamatult teenusepakkujat teavitama.
  4. Kasutajakonto turvalisuse (nt valides kordumatu salasõna kasutajakontole ligipääsuks) ning kasutajakontol tehtavate toimingute eest vastutab kasutaja.
  5. Juhul, kui kasutaja rikub või on rikkunud mõnda kasutustingimust, on teenusepakkujal õigus viivitamata ja kasutajat eelnevalt teavitamata kasutajakontole juurdepääs lõpetada ja kasutajakonto kustutada või juurdepääs kasutajakontole ajutiselt peatada. Kasutajakontole juurdepääsu lõpetamisel ja selle kustutamisel kaotab kasutaja õiguse teenust kasutada.
  6. Kasutajal on soovi korral võimalik kasutajakonto ise sulgeda ja kustutada, kasutades teenuse graafilist kasutajaliidest või saates sellekohase avalduse teenusepakkuja e-posti aadressile.
  7. Pärast kasutajakonto kustutamist peatab teenusepakkuja automaatsed maksed kasutaja krediitkaardilt. Samuti on teenusepakkujal õigus kustutada kogu kasutajale pakutud teenusega seotud informatsioon, sh kaalukaotuse analüüs ja plaanid, toitumismenüü ning kasutajale antud konsultatsioonid.
 7. Kasutaja taganemisõigus ja muud õiguskaitsevahendid
  1. Kasutajal on õigus taganeda teenuse osas sõlmitud lepingust (edaspidi „leping“) 14 päeva jooksul arvates lepingu sõlmimisest, esitades teenusepakkujale vabas vormis taganemisavalduse koos ostukinnitusega. Teenusepakkuja tagastab kasutajale hiljemalt 14 päeva möödumisel taganemisavalduse kättesaamisest lepingu alusel teenuse eest saadud tasu. Kasutaja annab teenusepakkujale nõusoleku teha tagasimakse teenusepakkuja enda poolt valitud makseviisil (vorm taganemisõiguse kasutamise kohta, näidis).
  2. Kasutajal on õigus tugineda Eesti võlaõigusseaduses sätestatud õiguskaitsevahenditele.
  3. Kui portaali kasutaja kaebus on tunnistatud põhjendamatuks ja kasutaja ei nõustu sellega, on kasutajal õigus kasutada teisi õigusaktides sätestatud vaidluste lahendamise võimalusi, esitades kauba müüjale vaidluse kohtuväliseks lahendamiseks kirjaliku avalduse, milles on kirjas:
   1. ees- ja perekonnanimi ning kontaktandmed;
   2. avalduse esitamise kuupäev;
   3. vaidluse olemus, nõue ja selle põhjendus.
 8. Võistlused ja müügikampaaniad
  1. Kasutaja on teadlik ja nõustub, et teenuse tellimiseks andmeid (nt e-posti aadress, telefoninumber) sisestades annab ta teenusepakkujale nõusoleku saata endale teenusepakkuja ja teenusepakkuja koostööpartnerite müügikampaaniaid puudutavat informatsiooni, kommertsteadaandeid, uudiskirju jms, ning nõustub telefoniturundusega. Kasutajal on võimalik igal ajal sellisest teabeedastusest loobuda ja keelduda, järgides e-kirjas sisalduvat vastavat juhendit või teenuse tellimuse juures olevat vastavat tühistamise linki.
  2. Kasutajal on teenuse kaudu ligipääs võistlustele ja müügikampaaniatele (edaspidi koos „kampaania“), mille suhtes võivad kehtida antud kasutustingimustest erinevad reeglid. Vastuolu korral kohalduvad kampaania reeglid. Kampaaniast osa võttes soovitab teenusepakkuja tutvuda kasutajal tähelepanelikult vastava kampaania reeglite ja teenusepakkuja privaatsuseeskirjaga.
 9. Intellektuaalne omand
  1. Kõik intellektuaalse omandi õigused teenusele ja veebikeskkonnale (ülesehitus, veebidisaini elemendid, tekstid jms), välja arvatud teenuse vahendusel kasutaja loodud või avaldatud sisu, kuuluvad teenusepakkujale. Teenus on autoriõigusega kaitstud objekt ning kaitstud kaubamärgina Läti Vabariigis ja teistes riikides.
  2. Teenuse ja veebikeskkonna suhtes kehtivate intellektuaalse omandi õiguste kasutamine ilma teenusepakkuja kirjaliku loata on keelatud.
  3. Juhul, kui kasutaja rikub teenusepakkuja intellektuaalse omandi õigusi teenusele või veebikeskkonnale, vastutab ta tekkinud kahju, sh teenusepakkujale või kolmandale isikule tekkinud saamata jäänud tulu eest.
 10. Teenusepakkuja vastutus
  1. Lisaks kasutustingimuste teistes punktides nimetatud juhtudele ei vastuta teenusepakkuja, teenusepakkuja tütar-ja allettevõtted ega koostööpartnerid kahju eest, välja arvatud, kui see on põhjustatud raskest hooletusest või tahtlikult, mis on tekkinud kasutajal:
   1. seoses teenuse või veebikeskkonna kättesaadavuse või kättesaadavuse puudumisega;
   2. teenuse vahendusel kasutajale teatavaks saanud sisu tõttu;
   3. seoses kolmandate isikute volitamata ligipääsuga kasutaja poolt edastatud informatsioonile ja teenuse kasutamisega kasutaja poolt loodud sisule, samuti eelnimetatu õigustamatust kasutamisest kolmandate isikute poolt.
 11. Andmekaitse
  1. Teenusepakkujal on kasutaja nõusolekul õigus veebikeskkonnas avaldada kasutaja poolt edastatud subjektiivset arvamust teenuse kohta. Teenusepakkuja võib sellisel juhul andmekaitse reeglite järgmiseks veebikeskkonnas avaldatava kasutaja nime ja fotosid muuta.
 12. Vaidluste lahendamine
  1. Teenuse ja veebikeskkonna kasutamisest tulenevad vaidlused lahendavad teenusepakkuja ja kasutaja heas usus läbirääkimiste teel. Kokkuleppe mittesaavutamisel lahendatakse vaidlus kohtuvälises kaebusi ja vaidlusi lahendavas organis (Eestis tarbijakaebuste komisjonis). Kui teenusepakkuja ja/või kasutaja ei ole sellise organi otsusega nõus, lahendab vaidluse kohus.

Privaatsuseeskiri

  Käesolev privaatsuspoliitika informeerib selle kohta, kuidas SCIENCE22.COM SIA, registratsiooninumbriga: 40203072376, juriidilise aadressiga: Brīvības tn 171, Riia, LV-1012, Läti (edaspidi - Haldaja) käsitleb informatsiooni ja isiklike andmeid veebilehel StockholmShape.com (edaspidi - Veebileht). Käesolev privaatsuspoliitika eesmärk on informeerida selle kohta, kuidas Haldaja töötleb isiklike andmeid ning informeerib selle kohta, mis õigused on andmeloovutajatel vastavalt Üldise Andmekaitse Regulatsioonile numbriga 2016/679

 1. Informatsioon haldaja kohta:
  1. Haldaja kontaktinfo: SCIENCE22.COM SIA, registratsiooninumbriga: 40203072376, juriidilise aadressiga: BrÄ«vÄ«bas tn 171, Riia, LV-1012, Läti. E-mail: [email protected]; Telefon: 00371 66163637.
 2. Juriidiline Alus ning Põhjused Haldaja Isiklike Andmete Kasutamiseks:
  1. Haldaja, pakkudes Veebilehel teenuseid, töötleb järgnevaid andmeid:
   No. Põhjus Isiklike Andmete Töötlemiseks Isiklike Andmete Töötlemise Protsess Töödeldud Isiklikud Andmed Regulatsioonidega Kooskõlas Olev Juriidiline Alus Andmete Talletamise Periood (kuud)
   1 Reklaamteavituste välja saatmine. Keeleõppekursustega seonduva info väljastamine. E-maili aadress, telefoni number, nimi ja perekonna nimi, IP aadress, kodune aadress (maakond, linn), kasutatud seade, kasutatud veebibrauser, avamise kell ja kuupäev, e-mailidele vastamine ja e-mailide blokeerimine, klikkide arv. Haldaja legitiimsed huvid (artikkel 6 (1) (f)). Samas mis lõigus number 2.
   2 Teenuse tagamine ja kliendi tuvastamine (seal hulgas kasutaja konto administreerimine ja makseteenused). Uue kasutaja registreerimine, kasutaja ligipääs teenusele, paroolimuutuse ja teenuse tagamine. E-maili aadress, telefoni number, nimi, perekonna nimi, sünnikuupäev (päev, kuu, aasta), sugu, konto number, maksemeetod, makse kuupäev, makse suurus, mis tüüpi teenuse kasutamiseks makse tehti. Lepingu läbiviimise kinnitamine (artikkel 6 (1) (b)). Kuni 120 kuud peale teenuse pakkumise segamist (tsiviillimitatsiooni periood on 10 aastat).
   3 Maksenõuetele vastavuse tagamine. Kasutaja koduriigi kindlaks tegemine maksude kindlaks tegemiseks. Riik kus klient elab. Legaalse kohustuse läbi viimise kindlustamine (artikkel 6 (1) (c)). Sama mis lõigus number 2.
   4 Regulatsioonide ja tarbijakaitseseaduse nõuete läbi viimine. Isiklike esitiste ja nõuete töötlemine. Nimi, perekonna nimi, e-mail, aadress, telefoni number. Legaalse kohustuse läbi viimise kindlustamine (artikkel 6 (1) (c)). Sama mis lõigus number 2.
   5 Haldaja turundusstrateegia läbi viimine. Kliendisegmentide tuvastamine, turundusstrateegia arendamine. Sugu, sünniaasta. Haldaja legitiimsed huvid (artikkel 6 (1) (f)). 24 kuud.
  2. Lisaks eelnevalt nimetatud põhjustel võib Haldaja töödelda Sinu isiklike andmeid seadusest tulenevate kohustuste ajendil või et kaitsta oma juriidilisi huvisid minnes kohtusse või riikliku või kohaliku võimu esindaja juurde.
  3. Andmed millel on juriidiline alus kokkuleppe läbi viimiseks (vaata tabelit nr 2 all pool) on vajalikud, et tagada Sulle teenuse, mille oled ostnud, edukas tagamine ning ilma nende andmeteta on teenuse tagamine raskendatud või võimatu.
 3. Läbipaistvus ning Andmete Edastamine Kolmandatele Partiidele:
  1. Haldaja võib edastada andmeid kolmandale partiile järgnevatel juhtudel:
   1. Haldaja võib edastada Sinu andmeid kolmandale osapoolele, et saada professionaalset nõu, hallata riske või otsida legaalset kaitset juhul, kui Haldaja vastu on tehtud süüdistus;
   2. Sinu maksetega seotud andmeid võivad töödelda makseteenuse pakkujad. Haldaja jagab makseandmeid makseteenustega täpselt nii palju kui on vajalik, et makse või tagasimakse edukalt sooritada, või et tegeleda Sinu poolt esitatus kaebustega;
   3. Haldaja võib sinu isiklikud andmed välistele teenuspakkujatele, nagu näiteks serveri haldajatele ning serveri hooldusteenindajatele, e-mail teenuse pakkujatele, turundusteenuse pakkujatele, jne, ja seda täpselt nii palju kui on vaja, et Sinu poolt ostetud teenus edukalt tagada, või et tagada Haldaja legitiimsed huvid. Kui Haldaja töötab koos alltöövõtjaga peab Haldaja tegema kõik, et Sinu isiklikud andmed püsiksid konfidentsiaalsena.
 4. Sinu Ă•igused Andmete Loovutajana:
  1. Sul on õigus kõikidele andmetele, mis Haldajal sinu kohta on, ja Sul on õigus need kätte saada hiljemalt ühe kuu jooksul.
  2. Sul on õigus tagasi võtta või ära muuta ükskõik milliseid Sinuga seotud andmeid, mis on aegunud või ebakorrektsed.
  3. Sul on õigus keelduda oma andmete töötlemisest Regulatsioonides välja toodud ettekirjutiste alusel.
  4. Sul on õigus saada Haldaja käest kätte oma andmed ning anda need edasi teisele andmehaldajale Regulatsioonides välja toodud ettekirjutiste alusel.
  5. Sul on õigus paluda oma andmed kustutada, aga pane tähele, et Haldaja ei saa andmeid kustutada, kui Haldajal on seadusest tulenev kohustus neid andmeid töödelda.
  6. Sul on õigus paluda, et sinu isiklike andmete töötlemist piiratakse, vastavalt Regulatsioonides välja tooud ettekirjutistele.
  7. Juhul kui palute kustutada andmeid või paluta piirata andmete töötlemist, mis on vajalikud, et täide viia Sinuga sõlmitud lepingu tingimused, siis ei pruugi teenuse tagamine olla võimalik või see võib olla väga raskendatud, kuna kõnealuseid andmeid on teenuse tagamiseks vaja.
  8. Sul on õigus esitada kaebus Rahvuslikule Andmekaitse Agentuurile.
 5. Kommunikatsioon:
  1. Kui soovid oma õigusi kasutada, teha kaebuse või kui Sul on kĂĽsimusi, siis palun võta ĂĽhendust e-maili kaudu: [email protected] või helistades meile numbril 00371 66163637.
  2. Kui Sina usud, et sinu andmeid on leheküljel töödeldud valesti, on Sul õigus esitada kaebus Rahvuslikule Andmekaitse Agentuurile, saates kaebuse aadressile Balumaa tn 11/13, Centra rajons, Riia, LV-1011, www.dvi.gov.lv.
 6. Informatsioon Turundusteavituste Kohta:
  1. Kui oled selleks andnud oma nõusoleku siis saadab Veebileht Sulle teavitusi e-maili või SMS sõnumi kaudu, teavitame Sind teenuste kohta mida pakub Veebileht või Veebilehe partnerid.
  2. Sa võid keelduda Veebilehe poolt saadetud turundusteavitustest igal hetkel. Tee järgnevalt:
   1. Kliki e-mailides oleva “Ma ei soovi enam neid kirju tellida” nupule;
   2. Võta ĂĽhendust meie Klienditeenindusega emaili teel: [email protected] või helista 00371 66163637.
  3. Kui lõpetad meie poolt turundusteadete tellimise teeb Haldaja kindlaks, et Sinu profiil oleks vastavalt uuendatud ning et rohkem kirju ei saabu.
  4. Palun pange tähele, et kuna Veebileht koosneb mitmest erinevast omavahel ühenduses olevast süsteemist siis võib minna paar päeva aega enne, kui andmed on lõplikult uuendatud või kustutatud. Haldaja peab selle kohta Sind teavitama õigeaegselt.
 7. KĂĽpsiste Kasutamine:
  1. Nagu ka teised veebilehed kasutab meie Veebileht küpsiseid. Küpsised on väikesed andmeid talletavad failid, mis võimaldavad Veebilehel pakkuda Sulle turvaliselt ja kiiremat teenust.Kui sa külastatud Veebilehte ja kasutad seal teenuseid, rakendusi, rööriistu või chat funktsiooni, siis võib kasutada Veebileht või selleks loa saanud teenuspakkujad Veebilehe eest küpsiseid, et tagada Sulle parem, kiirem ja ohutum veebilehe kasutuskogemus ning samuti võib küpsiseid kasutada ka turundus eesmärgil.
  2. Küpsiseid kasutades on võimalik tuvastada kasutaja identiteeti, Sinu isiklikud andmed, mis on meie käsutuses, võivad olla seotud informatsiooniga, mis on kogutud või talletatud küpsiste poolt.
  3. Veebikeht kasutab kĂĽpsiseid et:
   1. Kasutaja autentimiseks ning sessiooni haldamiseks;
   2. Et tagada veebilehe funktsionaalsus;
   3. Et saada statistikat kasutajate voolu kohta– külastajate arv ning Veebilehel veedetud aeg;
   4. Et teha Veebileht tõhusamaks;
   5. Et teha kindlaks Sinu harjumused.
  4. Kuna Veebileht kasutab küpsiseid, et Sinu harjumusi jälgida, annab Veebileht selle kohta SUlle teada ning nõuab, et Sina annaksid ka oma nõusoleku küpsiste kasutamiseks, kooskõlas seaduse poolt sätestatud nõuetega.
  5. Võid ise valitud küpsised kustutada (lisainfo –www.youronlinechoices.com/lv).
  6. Sa võid ära kustutada kõik küpsised, mis on juba Sinu arvutisse salvestatud. Samuti on Sul võimalik peatada küpsiste kogumine Veebilehe poolt, aga selle tagamiseks pead Sa tegema manuaalse valiku täpsete küpsiste kohta iga kord, kui Veebilehte külastad.
  7. Veebikeht ei saa garanteerida küpsiste mitte alla tõmbamise korral, et kõik Veebiehe funktsioonid töötavad täies ulatuses.
  8. Veebileht kasutab suunatud (kommerts) küpsiseid, et Sinu külastuse kogemust teha individuaalsemaks ning et näidata Sulle relevantset sisu. Suunatud küpsised analüüsivad sinu ajalugu ning kasutavad neid andmeid, et suunata Sulle individuaalset sisu.
  9. Veebileht on hoolikalt välja valinud nimekirja partnereid, kes on lisanud Veebilehele ka oma küpsised, aga need küpsised ei oma ligipääsu Sinu andmetele ning läbi nende ei ole võimalik kokku viia mingit kindlat isikut, aga need küpsised võimaldavad teenuse sujuva toimimise.
 8. Muutused Privaatsuspoliitikas:
  1. Kui Haldaja viib läbi olulisi muudatusi Privaatsuspoliitikas, annab sellest Haldaja teada läbi Veebilehe või mingil muul viisil, näiteks saates sulle e-emaili, et siis saaksid Sina vaadata muudatused üle enne, kui uuesti Veebilehte kasutama asud.

  Telefon: 00371 66163637, Esmaspäev – Reede 10:00-17:00

  E-mail: [email protected]

  Ettevõtte info: SCIENCE22.COM SIA, registratsiooninumbriga: 40203072376, juriidilise aadressiga: Brīvības tn 171, Riia, LV-1012, Läti

SCIENCE22.COM SIA
Registrikood: 40203072376
Juriidiline aadress: Brivibas Street 171, LV-1012, Riga, Latvia
Tel. 00371 66163637
E-post: [email protected]
TAGANEMISĂ•IGUSE VORM

Kui te soovite lepingust taganeda ja teenuse tĂĽhistada, siis palun täitke, allkirjastage ja saatke see vorm meile postiga (Brivibas Street 171, LV-1012, Riga, Latvia) või e-postiga ([email protected]).

 • Mina, ____________________________, annan teada, EE soovin taganeda lepingust, mille ma olen sõlminud www.stockholmshape.com teenuste saamiseks.
 • Tellimise kuupäev ________________________________
 • Tarbija ees- ja perekonnanimi ________________________________
 • Tarbija aadress ja telefoninumber ________________________________
 • E-posti aadress, millega tarbija on Teenusele registreerunud ________________________________
 • Tarbija allkiri ________________________________
 • Kuupäev ________________________________
Download